Θέματα ημερήσιας διάταξης της 12ης και 13ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας της 25ης Νοεμβρίου 2014

ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θέµα 1ο

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισµένου χρόνου , διάρκειας δύο ( 2 ) µηνών για αντιµετώπιση κατεπειγουσών , εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θέµα 2ο

Εφαρµογή δακοκτονίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το έτος 2015

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΕΡΓΑ

Θέµα 3ο

Αίτηµα αύξησης του ορίου πιστώσεων και κατανοµής του επιπρόσθετου ποσού σε έργα και µελέτες του εθνικού Π_Ε έτους 2014, των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραµµάτων των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑ Ε540, ΣΑ Μ540, ΣΑ Ε009, ΣΑ Μ009, ΣΑ Ε409, ΣΑ Ε056 και ΣΑ Μ056 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος

Θέµα 4ο

3η  Τροποποίηση Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από πιστώσεις Τακτικών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π) Π.Ε Ευρυτανίας έτους 2014 και µεταφορά έργων Κ.Α.Π. στην ΣΑΕΠ 566

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος

Θέµα 5ο

Μεταφορά του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ», µε προϋπολογισµό 80.000,00€, από το

Πρόγραµµα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π) Π.Ε Φθιώτιδας έτους 2014 και

συγκεκριµένα του προγράµµατος που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις Τακτικών Κ.Α.Π Π.Ε Φθιώτιδας , στο Πρόγραµµα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από Επιχορηγήσεις ∆ιαφόρων Φορέων (και ειδικότερα από επιχορηγήσεις ΤΕΟ)

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος

Θέµα 6ο

Τροποποίηση ΣΑΕΠ 056/2 και αύξηση προϋπολογισµού και ετήσιων πιστώσεων του έργου µε κ.α : 2011ΕΠ05620001 και τίτλο «ΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 1% ΑΡΘΡΟΥ 55 ΠΑΡ.1 ΤΟΥ Ν.2218/1994 & ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ 45743/24.1.2000»

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος

Θέµα 7ο

Μεταφορά έργου  «ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΕΟ

ΑΙ∆ΗΨΟΥ- ΙΣΤΙΑΙΑΣ- ΠΕΥΚΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Λ. ΑΙ∆ΗΨΟΥ (π.κ. 2002ΕΠ05630000)», µε τελικό δικαιούχο την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,  από την ΣΑΕΠ 056/3 (ηµιτελή έργα Γ ΚΠΣ) στην ΣΑΕΠ 066 (εθνικό Π.∆.Ε.)

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος

Θέµα 8ο

Έγκριση ένταξης δύο νέων έργων στην ΣΑΕΠ 566

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος

Θέµα 9ο

Έγκριση ανακατανοµής πιστώσεων έργων της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 056/8 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Προγράµµατος  ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2014.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος

Θέµα 10ο

Έγκριση ένταξης νέου έργου και διαγραφής ενταγµένων έργων στη ΣΑΕΠ 766 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2014.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Θέµα 11ο

Περί οργάνωσης & διοίκησης του καταργηθέντος « Οργανισµού Κωπαΐδας »

Εισηγητής Περιφερειάρχης κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

Θέµα 12ο

Συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην υπό σύσταση Αναπτυξιακή Σύµπραξη: «Περιφερειακός Μηχανισµός Υποστήριξης Κοινωνικής Οικονοµίας στην Στερεά Ελλάδα» µε την µορφή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε Κωδικό 6, της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονοµία (Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο) καθώς και λήψη αποφάσεων σύµφωνες µε τους ειδικότερους όρους αυτής.

—————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑΤΑ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θέµα 1ο

Έγκριση Προϋπολογισµού έτους 2015 , συνοπτικού προϋπολογισµού εσόδων/εξόδων 2015 και συνοπτικού πίνακα τριετούς προϋπολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .

Εισηγητής Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

Θέµα 2ο

Έγκριση Πίνακα Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) που αφορά τον Προϋπολογισµό έτους 2015 και Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. της Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας .

Εισηγητής Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

Advertisements

About ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Περιφερειακή Παράταξη της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s