ΘΕΜΑΤΑ 2ου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

16 Φεβρουαρίου 2015, Χαλκίδα

ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Θέµα 1ο
Ορισµός εκπροσώπων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιτροπές αρµοδιότητας
Λιµενικών Αρχών
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΜΠΟΡΙΟ
Θέµα 2ο
Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου (Θεοδοσία Αλεφραγκή του
Ευαγγέλου)
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος

Θέµα 3ο
Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου (Αθανάσιος Ζαγγανάς του
Γεωργίου)

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος

Θέµα 4ο
Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου (Ευαγγελία Γουργιώτη του
Θεοδώρου)

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος

Θέµα 5ο
Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου (Παναγιώτης Αρσένος του
Κωνσταντίνου)
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος

Θέµα 6ο
Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου (Νικόλαος Παγώνης του Ιωάννη)
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος

Θέµα 7ο
Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου (Σπυρίδων ∆απέργολας του
Στέφανου)

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος

Θέµα 8ο
Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου (∆ηµήτριος Συκιώτης του
Νέστωρα)
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος

Θέµα 9ο
Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου (Ιωάννης Ρίνης του Παύλου)
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας κ. Κωνσταντίνος Μίχος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θέµα 10ο
Πρόγραµµα τουριστικής προβολής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2015
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Τουρισµού, Αθλητισµού & Πολιτισµού κ. Ηλίας Σανίδας

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Θέµα 11ο
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών για
αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της ΠΕ Ευρυτανίας

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Θέµα 12ο
Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης, για τη µεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολίων των
σχολικών ετών 2015-2016 & 2016-2017 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος

Θέµα 13ο
Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για κατόχους οχηµάτων ∆.Χ και ελλείψει για κατόχους οχηµάτων Ι.Χ για την µεταφορά των µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας ΠΕ
Ευρυτανίας, σχολικού έτους 2014-2015, των αδιάθετων δροµολογίων που προέκυψαν από
τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό της 27ης Ιανουαρίου 2015
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Θέµα 14ο
Παραχώρηση της χρήσης ακινήτου του ΥΠ.Α.Α.Τ. µε δηµοπρασία εµβαδού 100.750 τ.µ. στη θέση ΣΑΑΚ Μαζίου, του ∆ήµου Αλιάρτου
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Θέµα 15ο
Έγκριση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας) και του ∆ήµου Λεβαδέων, για την εκτέλεση του έργου «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» προϋπολογισµού 100.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από πιστώσεις των Κ.Α.Π. ΠΕ Βοιωτίας (Κ.Α.Π. ΠΕ Βοιωτίας – ΣΑΕΠ 066, ενάριθµο 2012ΕΠ06600002)
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος

Θέµα 16ο
Έγκριση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας) και του ∆ήµου Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου, για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ,
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ»
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος

Θέµα 17ο
Έγκριση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας) και της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας, για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ∆ΑΥΛΕΙΑΣ»

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΕΡΓΑ
Θέµα 18ο
Έγκριση κατάρτισης Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2015 που αφορά:
• Το πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από παρακράτηση 20% (Περιφερειακοί ΚΑΠ)
πιστώσεων Τακτικών Κ.Α.Π. τροπ.00
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος

Θέµα 19ο
Έγκριση προϋπολογισµού υποέργων, στα έργα της ΣΑΕΠ 566 για αντιµετώπιση εκτάκτων
αναγκών και εργασιών αποχιονισµού στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο των
Περιφερειακών Ενοτήτων
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος

Θέµα 20ο
Έγκριση ένταξης νέου υποέργου, στο έργο της ΣΑΕΠ 066 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» µε κα 2013ΕΠ06600008
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος

Θέµα 21ο
Έγκριση κατάρτισης Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Βοιωτίας, για το έτος 2015 που αφορά:
• Το πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις Τόκων Κ.Α.Π. τροπ. 00
• Το πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις Ιδίων Πόρων τροπ. 00
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Θέµα 22ο
2η Τροποποίηση προϋπολογισµού έτους 2015
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Οικονοµικών & ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιας Περιουσίας κ. Ιωάννης Περλεπές

Θέµα 23ο
Έγκριση του ετήσιου προγράµµατος προµηθειών και υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, έτους 2015
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Οικονοµικών & ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιας Περιουσίας κ. Ιωάννης Περλεπές

Advertisements

About ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Περιφερειακή Παράταξη της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s