ΘΕΜΑΤΑ 3ου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015

16 Μαρτίου 2015, Λαμία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ
Θέµα 1ο
Επιλογή Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη & της Επιχείρησης.
Εισηγήτρια: Πρόεδρος Περιφερειακού Συµβουλίου κα Ασηµίνα Παπαναστασίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα 2ο
Έγκριση για την µεταβολή του τόπου διεξαγωγής της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης του
Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας για την αµέσως επόµενη συνεδρίαση, βάσει
του προκαθορισµένου χρονοδιαγράµµατος, ήτοι την 30η Μαρτίου 2015 ή οποτεδήποτε αυτή ήθελε οριστεί, από τη Λαµία στη Λιβαδειά στο ∆ιοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
Εισηγήτρια
Πρόεδρος Περιφερειακού Συµβουλίου κα Ασηµίνα Παπαναστασίου.

Θέµα 3ο
Έγκριση των Πρακτικών του Περιφερειακού Συµβουλίου υπ’ αριθµ. 7/16-7-2014, 8/8-92014, 9/15-9-2014, 10/6-10-2014, 11/3-11-2014, 12/25-11-2014, 13/25-11-2014 και 14/1712-2014.

Εισηγήτρια
Πρόεδρος Περιφερειακού Συµβουλίου κα Ασηµίνα Παπαναστασίου.

ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Θέµα 4ο
Ορισµός εκπροσώπων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιτροπές αρµοδιότητας
Λιµενικών Αρχών.

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Θέµα 5ο
Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Θέµα 6ο
Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση, του υπ. αριθ. ΚΗΙ-1320 οχήµατος της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαµίας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΜΠΟΡΙΟ
Θέµα 7ο
Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου (Κωνσταντίνος Βαµβατζούλης
του Ιωάννη) στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας κ. Κωνσταντίνος Μίχος.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Θέµα 8ο
Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή κόµβου Ξηριώτισσας» της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Θέµα 9ο
Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) έτους 2015, της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 466 (Πρόγραµµα Πυρόπληκτων περιοχών Στερεάς Ελλάδας).
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος.

Θέµα 10ο
Έγκριση κατάρτισης του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) έτους 2015 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που περιλαµβάνει τις
Συλλογικές Αποφάσεις : ΣΑΝΑ 007/8, ΣΑΝΑ 011/8, ΣΑΝΑ 012/8, ΣΑΝΑ 045/8, ΣΑΝΑ 047/8, ΣΑΕΠ 056/8, ΣΑΜΠ 056/8, ΣΑΕΠ 056/2 και ΣΑΕΠ 356/2.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος.

Θέµα 11ο
Έγκριση κατάρτισης του εθνικού σκέλους του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων
(Π.∆.Ε ) έτους 2015 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που περιλαµβάνει τις Συλλογικές
Αποφάσεις : ΣΑΕΠ 766, ΣΑΜΠ 766, ΣΑΕΠ 066, ΣΑΜΠ 066, ΣΑΕΠ 566, ΣΑΕΠ 166, καθώς
και τις υπό έκδοση νέες Συλλογικές Αποφάσεις ΣΑΕΠ 366 και ΣΑΜΠ 366.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος.

Θέµα 12ο
Έγκριση κατάρτισης Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Βοιωτίας, τροπ. 00 για το έτος 2015.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος.

Θέµα 13ο
Έγκριση κατάρτισης Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Φθιώτιδας, τροπ. 00 για το έτος 2015.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος.

Θέµα 14ο
Έγκριση κατάρτισης Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Εύβοιας, τροπ. 00 για το έτος 2015.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος.

Θέµα 15ο
Έγκριση κατάρτισης Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Φωκίδας, τροπ. 00 για το έτος 2015.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος.

Θέµα 16ο
Έγκριση κατάρτισης Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Ευρυτανίας, τροπ. 00 για το έτος 2015.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος.

Θέµα 17ο
Έγκριση σύναψης και όρων Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Παιδείας,
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ∆ήµου Λαµιέων και ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Ρούµελης.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος.

Θέµα 18ο
Έγκριση προϋπολογισµού υποέργων, στο έργο της ΣΑΕΠ 066 µε κ.α 2013ΕΠ06600002
και τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΣΠΕΡΧΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΌΝ» της ΠΕ Φθιώτιδας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος.

Θέµα 19ο
Έγκριση προϋπολογισµού υποέργων, σε ενάριθµα της ΣΑΕΠ 566 που αφορούν έργα
συντήρησης στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων Ευρυτανίας και Φωκίδας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος.

Θέµα 20ο
Έγκριση κατάρτισης πρότασης Περιφερειακού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις Σ.Α.Ε. 048 (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε.), έτους 2015» (αφορά όλες τις
Περιφερειακές Ενότητες).

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Θέµα 21ο
3η Τροποποίηση προϋπολογισµού έτους 2015.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Οικονοµικών & ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιας Περιουσίας κ. Ιωάννης Περλεπές.

Advertisements

About ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Περιφερειακή Παράταξη της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s